پلاسما کلاستر چگونه کار می کند ؟

66

[views]

اگر می خواهید بدانید که دستگاه تصفیه هوا مبتنی بر تکنولوژی پاسما کلاستر چطور می توانید هوا را پاک نماید ، حتما این مقاله را ملاحظه کنید :

دستگاه های تصفیه هوا شارپ

پلاسمای موجود در دستگاه تصفیه هوا ،  بخار آبی را که دستگاه تولید نموده ، به یونهای مثبت (+H) و یونهای منفی (O2-)  تبدیل کرده و در هوا ترشح می کند .

سپس این یونهای آزاد شده در هوا ، دور میکرو ذرات مضر  مانند : قارچ ها ، ویروس ها ، عوامل آلرژی زا و… احاطه می کنند . در این مرحله ، یک واکنش شیمیایی در سطح غشای سلولی رخ می دهد ، و یون ها به رادیکالهای OH تبدیل می شوند که یک ماده با قدرت ولی ناپایدار هستند ،و به دنبال اتم هیدروژن ( H) می گردند تا به حالت پایدار برسند .

در نتیجه این رادیکالهای OH با قطع پروتئین در غشای سلولی قارچ ها ، ویروس ها ، عوامل آلرژی زا و…، باعث ایجاد حفره هایی در آنها شده و سپس این رادیکالهای (OH) به سرعت با اتم هیدروژن (H) ترکیب شده و تبدیل به بخار آب (H2O) می شوند و به هوا باز می گردند .

از سوی دیگر، ذرات بیماریزای موجود در هوا با از دست دادن هیدروژن و پروتئین ،تخریب شده و بی اثر می شوند.

ویدیو زیر به خوبی فرآیند بالا را نشان داده و نحوه عملکرد پلاسما کلاستر را نشان می دهد :

مکانیسم کاری یون پلاسما کلاستر در برابر ویروس ، باکتری و عوامل آلرژی زا بدین گونه است که یونهای مثبت و منفی آنها را احاطه کرده و پس از  تخریب ساختار آنها و شکستن سطح پروتینی ، تبدیل به رادیکالهای OH می شوند که در اثر ترکیب یونها و عوامل تخریب شده می باشند و فرآیندی که در بالا ذکر شد رخ می دهد .

در کلیپ زیر تست آزمایشگاهی اثر پلاسما کلاستر بر روی ویروس ها را می توانید ملاحظه نمایید :

کلیپ زیر نیز تست آزمایشگاهی پلاسما کلاستر در دانشگاه لندن را نشان می دهد :

نمودار تخریب باکتری های موجود در هوا توسط پلاسما کلاستر

نمودار تخریب ویروس های موجود در هوا توسط پلاسما کلاستر

نمودار تخریب آلرژن های (عوامل آلرژی زا ) موجود در هوا توسط پلاسما کلاستر

عوامل اصلی که یون های پلاسما کلاستر بر روی آنها تاثیر می گذارند

غیر فعال کردن گرد و غبار  منزل
حذف قارچ های موجود در هوا
غیر فعال کردن ویروس های موجود در هوا